Syv av ti hører hele podcastepisoden

“Alle” snakker om pod­cast, men hvor stort er det egentlig? Og er det lurt å vur­dere det som plat­tform for deg eller din bedrift?

Tall fra pod rap­porten 2020 i Norge gir oss en god pekepinn på hvor lan­det lig­ger nå og hvor ting er på vei når det gjelder podcast. 

Noen nøkkeltall:

  • Nord­menn kon­sumer­er 17,24 timer med lydinnhold hver uke.
  • Pod­cast står for 11% av det totale lydkonsumet.
  • Pod­cast­lyt­ting står sterk­est blant de yngre, (15–44 år).
  • 90 % kjen­ner til podcast.
  • 60 % av befolknin­gen hør­er pod­cast i større eller min­dre grad.
  • 31 % hør­er pod­cast hver uke.
  • Hele 7 av 10 hør­er hele pod­cas­ten og skip­per ikke.
  • Spo­ti­fy er den fore­trukne lyt­teplat­tfor­men rett foran Apple.
  • 90 % bruk­er mobil­tele­fo­nen til å lytte til podcast

Det er også en svært liten andel som opp­gir at de ikke tror de kom­mer til å lytte til pod­cast i fremti­den. Det kan tyde på at pod­cast­markedet er i vekst og et smart sted å etablere seg om man ønsker å nå frem til folk. At hele 7 av 10 hør­er hele episoder betyr også at tilliten til det man vel­ger å høre på er stor. For poten­sielle annon­sør­er bør det dermed ringe noen bjeller, for her er det store muligheter.

Bør du eller din bedrift vur­dere pod­cast? Defin­i­tivt ja. Litt av poenget er å kunne etablere noe mens det enda er i god vekst, og ikke vente til alle andre har hop­pet på. 

Anti­cast pro­duser­er og bistår med råd til deg som ønsker å starte pod­cast. Vi tilbyr stu­dio, lyd og pro­duk­sjon. I til­legg mulighet for å komme ut til bedrifter eller bare være med som spar­ringspart­ner. Ta kon­takt med oss for en hyggelig prat. Kon­tak­t­in­fo finner du på våre kontaktsider.