Hvorfor podcast?

Først av alt, hva er en pod­cast?
Er du nyb­eg­yn­ner i pod­cas­tu­ni­ver­set? Først av alt, en pod­cast er (sagt veldig enkelt) lyd­for­mat — se for deg radio (uten musikk). Når man starter en pod­cast, så starter man egentlig en egen kanal. Denne kanalen gjøres tilgjen­gelig der folk hør­er pod­cast, på Spo­ti­fy, Apple sin egen pod­cast app, Sound­cloud m.fl. Gjen­nom din pod­castkanal pub­lis­er­er du episoder som er tilgjen­gelig for folk å lytte til. Mobil­tele­fo­nen er som oftest den fore­trukne måten å lytte til pod­cast. Ved at lyt­tere abon­ner­er på din pod­cast, vil de få dine nye pod­castepisoder automa­tisk opp på sin fore­trukne lytteplattform. 

Det har skjedd en ekspolosjon i pod­cas­tu­ni­ver­set. Tall fra IPOS vis­er at omtrentlig 1,3 mil­lion­er nord­menn hør­er en pod­cast hver måned.

Men, hvor­for starte med pod­cast­ing?
Det korte svaret på det er endring. Ver­den endr­er seg fort. Teknolo­gien utvikler seg hur­tig. Og vanene våre beveg­er seg i takt med dette. Det som fun­ket i går funker kan­skje ikke i mor­gen. Der­for må man som formi­dler også bevege seg. Stadig færre ser lineær TV. For mange unge og unge vok­sne er mobil / net­tbrett og data­mask­i­nen den fore­trukne plat­tfor­men man kon­sumer­er innhold på. 

Det samme ser vi med Radio. Stadig flere vel­ger å høre pod­cast­er de synes er inter­es­sante i stedet for å høre for eks. radio. Pod­cast­for­matet er opti­malis­ert for mobil­brukere, lett tilgjen­gelig hele tiden. Du hør­er på det du er inter­essert i når du ønsker det. Et annet aspekt er at med en pod­cast i øret kan du gjøre flere ting på en gang; trene, lufte hun­den, ta trikken til jobben, vaske opp etc.

Innhold
Når mål­grup­pen din hør­er på pod­cast­er er det en god idé å være tilst­ede der de er. Å nå mål­grup­pen din med godt innhold gir markeds­fordel­er. Merk: godt innhold! Konkur­ransen er stor innen­for pod­cast­for­matet, så det gjelder å finne sin nis­je og levere godt og inter­es­sant innhold til lyt­terne. Der­for tar også flere og flere bedrifter i bruk pod­cast som verk­tøy for å nå ut både til nye kun­der, men også styrke relasjo­nen til eksis­terende kunder.

En van­lig mis­forståelse for folk som vil starte pod­cast er pod­cas­ten må bli stor og kjent for at det skal være noen vits å dri­ve med det. Ikke mis­forstå, det er topp om pod­cas­ten din får mange lyt­tere, men hele poenget her er at man byg­ger sin gruppe med lyt­tere. Og de lyt­terne som du har hør­er på deg for­di de lik­er det du lev­er­er. Der­for er det vik­tig å ta vare på de lyt­terne du har og tenker langsiktig. 

Kon­ti­nu­itet (jevne mel­lom­rom mel­lom hver episode) og langsik­tighet gir resultater. 

Lykke til med podcastingen!

Anti­cast pro­duser­er og bistår med råd til deg som ønsker å starte pod­cast. Vi kan til­by stu­dio, mulighet for å komme ut til bedrifter eller bare være med som spar­ringspart­ner. Ta kon­takt med oss for en hyggelig prat. Kon­tak­t­in­fo finner du på våre kontaktsider.